free website design templates
Mobirise

“ ดูเเลห่วงใย ใส่ใจบริการ ใกล้ชิดดุจญาติมิตร ”
โทร : 081-987-5319

 การจัดการความรู้และการวิจัย 

1) การจัดการความรู้
    i. กรอบแนวคิดสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ
    ii. การบริหารสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ

2) การวิจัย
    i. ภาพรวมการผู้สูงอายุ
    ii. สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยผู้สูงอายุ
    iii. พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
    iv. อาหารและโภชนาการผู้ศุงอายุ
    v. การจัดการความรู้สำหรับผู้สูงอายุ 

 

 

สนใจ ลงทะเบียนสมัคร ที่สถานประกอบการ
68/28 ม.11 ซอยไอยรา 5/2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร : 081-987-5319
E-mail: svghc2018@hotmail.com
ID Line : Svghc2018  

© Copyright 2019 Suvarnabhumi Geriatric Home Care
Design by  Asdesignnet