website design templates
Mobirise

“ ดูเเลห่วงใย ใส่ใจบริการ ใกล้ชิดดุจญาติมิตร ”
โทร : 081-987-5319

WELCOME TO 

บริษัท สุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุ จำกัด
โทร : 081-987-5319
(www.SuvarnabhumiGeriatricHomeCare.com
ประวัติความเป็นมา ผู้บริหารที่ประกอบด้วยนักธุรกิจ นักวิชาการด้านการบริหารโรงพยาบาล และสาธารณสุข และผู้ที่สนใจในธุรกิจการให้บริการสถานดูผู้แลผู้สูงอายุ ได้เล่งเห็นความสำคัญของธุระกิจดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจำเป้นต่อการพัฒนาความมั่นคงสำหรับผู้สูงอายุในอนาคตที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับสถานบริการที่มีมาตรฐานในปัจจุบันยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้บริหารจึงพัฒนาสุวรรณภูมิดูแลผู้สูงอายุ
(Suvarnabhumi Geriatric Home Care) ขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองของความต้องการดังกล่าว
โดยมีเจตนารมที่สำคัญได้แก่ พัฒนาให้เป็นสถานบันดูแลผู้สูงอายุ

การันตีคุณภาพของการบริการ

Mobirise

อาคารสถานที่ที่ได้รับมาตรฐาน

Mobirise

บุคลากรวิชาชีพที่ได้รับการฝึกหัด

Mobirise

บุคลากรวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด

ประเภทของการบริการ

Mobirise

ดูแลผู้สูงอายุ

Mobirise

ผู้ป่วยติดเตียง

Mobirise

กายภาพบำบัดผู้ป่วยและรักษาอาการ 

สนใจ ลงทะเบียนสมัคร ที่สถานประกอบการ
68/28 ม.11 ซอยไอยรา 5/2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 โทร : 081-987-5319 
E-mail: svghc2018@hotmail.com 
ID Line : Svghc2018 

© Copyright 2019 Suvarnabhumi Geriatric Home Care
Design by  Asdesignnet